U heeft niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vinopio is gevestigd Zwartven 16 te Essen in België.

Vinopio verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door online te bestellen verklaart de koper aan Vinopio de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Als je op “plaats bestelling” klikt gaat je akkoord met de Algemene verkoopvoorwaarden van Vinopio.be en geeft je aan 18 jaar of ouder te zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vinopio. De leveringsvoorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk. De leveringsvoorwaarden zijn te vinden op de website van Vinopio. Iedereen dient zich aan de erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Alle aanbiedingen van Vinopio zijn vrijblijvend. Vinopio behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Ben je niet tevreden over een artikel? Dan kun je de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Vinopio. Je ontvangt de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Vinopio.be. De gemaakte kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.

De prijzen van alle producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website weergegeven. De prijzen op de website zijn inclusief Belgische accijns, inclusief Belgische B.T.W.. Alle prijzen zijn exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Vinopio verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Facturen moeten door afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website, ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door de afnemer opgegeven e-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Vinopio gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Levering is mogelijk binnen Nederland, België en Duitsland.
De bestelde goederen worden zo spoedig mogelijk verzonden, mits bestelde artikelen op voorraad zijn. Indien artikelen niet op voorraad zijn, verzenden wij de artikelen wanneer deze bij Vinopio binnen zijn. Vinopio neemt contact op met de klant als artikelen niet binnen 5 werkdagen kunnen worden geleverd. 

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door de Vinopio overschreden wordt, zal Vinopio de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst  te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Vinopio te melden. Betalingen worden zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, na het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Vinopio, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Vinopio zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product in rekening te brengen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Vinopio. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Vinopio kunnen worden uitgesloten.

Vinopio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Vinopio doet zijn best om zo spoedig mogelijk de klacht op te lossen. Vinopio zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.


Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Ook mogen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Vinopio. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Vinopio deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

Vinopio besteedt zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onverhoopt kunnen onjuistheden voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Vinopio, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Vinopio. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Vinopio, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
Afnemers en bezoekers van de Vinopio website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de Vinopio geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Vinopio is het Belgische recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met via Vinopio, Zwartven 16, 2910 Essen België. info@vinopio.be
Btw-nummer Vinopio – GCV Vins du Monde BE 0843.766.178